رسول خدا(ص) فرموده است: لا یزال الله یغرس لهذا الدین غرساً یستعملهم لنصره دینه

نویسنده: مدیریت سایت - ۱۳۹۴/۰۹/۰۹

در سنن از رسول خدا صلی الله علیه و سلم نقل شده که فرموده است: {لا یزال الله یغرس لهذا الدین غرساً یستعملهم لنصره دینه} یعنی: «خداوند همچنان برای این دین نهال هایی را می نشاند تا برای یاری نمودن دینش از آن ها بهره گیرد.» ابن القیم می گوید: این نهال ها همان اهل علم و دانش هستند.