سخنرانی ماموستا ملا محمد ربیعی درباره ی رمضان

این سخنرانی بخشی از فایل اصلی می باشد.


به ره کاتی ره مه زان .به ده نگی خوالی خوش بو ماموستا مولا موحه ممه د ره بیعی