056

متن منتخب بالا از کتاب آینه اسلام گرفته شده است.