سخنرانی صوتی با موضوع مقاومت ملت در برابر ظلم به زبان کوردی